RÖVID ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő a Magyar Suzuki Zrt. (székhely: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52., ,,MSC” vagy ,,mi”, e-mail-cím: privacy@suzuki.hu). Az MSC adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki elérhető a DPO@suzuki.hu e-mail címen.

Adatkezelési célok és jogalap

A Suzuki Karrier oldalra való regisztrációjával kapcsolatban az MSC, a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés a) pontja alapján, az Ön hozzájárulása mellett kezeli a személyes adatait.

Az Ön személyes adatainak kezelése azon célokból indokolt MSC számára, hogy az Ön által benyújtott álláspályázatát az MSC elbírálja. Az MSC jogosult az álláspályázat keretében Ön által önkéntesen megadott adatok helyességének ellenőrzésére nyilvános internetes kutatás, nyilvános közösségi profil megtekintésére, az ehhez tartozó adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bek. (f) pontja.

A sikeresen elbírált álláspályázatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az MSC és a munkavállaló közötti szerződéskötés előkészítése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján).

MSC a pályázó hozzájárulása alapján (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján) kezeli a pályázó személy személyes adatait, ha a pályázó jövőbeli pályázatok vonatkozásában ehhez kifejezett hozzájárulását adta.

Az álláspályázat lezárását követően a személyes adatok kezelése a GDPR 6. Cikk (1) bek. (f) pontja alapján az MSC jogos érdekén alapul.

Adattovábbítás címzettje(i)

Az Ön személyes adataihoz az MSC szervezetén belül csak a HR és Társasági Támogatások Osztály erre feljogosított munkatársai, valamint azon osztályvezetők férhetnek hozzá, akiknek szakmai területéhez az Ön által megpályázott álláshely tartozik.

Adatfeldolgozó igénybevétele A Nexum Magyarország Kft. (fióktelep: 1135 Budapest, Lehel út 17. B-C ép. 1. emelet 2.; Tel.: +36 1 2888 000; Email: info@nexum.hu), mint a Suzuki karrier portált üzemeltetője az adatkezelés során adatfeldolgozóként vesz részt.

Érintetti Jogok

Ön a hozzájárulását nekünk címzett nyilatkozatával bármikor szabadon és korlátozás nélkül visszavonhatja; a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ezt meghaladóan Önt az alkalmazandó jogszabályok keretei között megilleti a: (i) hozzáféréshez való jog; (ii) helyesbítéshez való jog; (iii) törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog); (iv) az adatkezelés korlátozásához való jog; (v) az adathordozhatósághoz való jog, (vi) a tiltakozáshoz való jog és (vii) a Felügyeleti Hatóság előtti panaszhoz való jog.

Kiegészítő tájékoztatás

További információért, kérjük, olvassa el a Teljes Adatkezelési Tájékoztatónkat.

Kiadás dátuma

2023. április 21.


Teljes adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: "Tájékoztató") célja annak bemutatása, hogy a Magyar Suzuki Zrt. (székhely: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52.; cégjegyzékszám: 11-10-001371; továbbiakban: "MSC" vagy "mi") miként kezeli a hozzá beérkező álláspályázatokat (önéletrajzokat, motivációs leveleket) akár egy nyilvános álláspályázatra vagy egy potenciális jövőbeni álláslehetőségre való tekintettel.

A Tájékoztató az alábbiak szerint tagozódik:

  1. Ki az adatkezelő?
  2. Melyek a kezelt adatok köre, az adatkezelés céljai és az adatkezelés jogos érdekei?
  3. Az adatkezelés jogalapjai
  4. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozók
  5. Adatbiztonság
  6. Az adatkezelés időtartama
  7. Az Ön jogai
  8. Hogyan léphet velünk kapcsolatba?
  9. A jelen Tájékoztató módosítása

1. Ki az adatkezelő?

Az Ön személyes adatai vonatkozásában felelős adatkezelőként a Magyar Suzuki Zrt. (székhely: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52.; cégjegyzékszám: 11-10-001371; továbbiakban: "MSC" vagy "mi", e-mail: privacy@suzuki.hu; weboldal: www.suzuki.hu) jár el.

2. Melyek a kezelt adatok köre, az adatkezelés céljai és az adatkezelés jogos érdekei?

Az MSC az Ön személyes adatait abból a célból kezeli, hogy a Suzuki Karrier oldalra való regisztrációja során az Ön álláspályázatát elbírálja, továbbá azért, hogy az Ön képességeinek és képzettségének megfelelő munkalehetőség vagy pályázat megnyílása esetén erről Önt tájékoztassa.

Az MSC a fent meghatározott célokból olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön a Suzuki Karrier oldalra való regisztrációja során, valamint a pályázata (az önéletrajza vagy motivációs levele) megküldésével önkéntesen az MSC rendelkezésére bocsátott. Ilyen adatok a név; nem; munkahelyi e-mail cím; munkahelyi telefon- és fax szám; fénykép; állandó lakcím; ideiglenes lakcím; születési hely és idő; születési neve; anyja leánykori neve; magántelefonszáma, magán e-mail címe; előző munkahelyei; iskolái; képzettségei; kompetenciái és tapasztalatai; legmagasabb iskolai végzettsége; diplomái; diploma száma; képesítések, szaktanfolyamok; nyelvismeret. Személyes adatok más forrásokból (cégnyilvántartásból, volt munkáltatótól, képzési intézménytől, fejvadásztól) is származhatnak.

Álláspályázatával kapcsolatosan kérjük, hogy kizárólag olyan személyes adatot bocsásson a rendelkezésünkre, melyek az általunk meghirdetett munkakör betöltéséhez és álláspályázata elbírálásához szükségesek. Az MSC nem kér, illetőleg nem kezel olyan adatokat, melyek nem relevánsak az Ön alkalmazásához vagy az Ön alkalmasságának elbírálásához. Az Ön álláspályázata elutasításra kerülhet és a személyes adatait töröljük, ha a pályázatban megadott adatok nem szükségesek az álláspályázat elbírálásához.

Az MSC jogosult az álláspályázat keretében az Ön által önkéntesen megadott adatok helyességének ellenőrzésére nyilvános internetes kutatás, nyilvános közösségi profil megtekintése (így LinkedIn, Xing) vagy nyilvános cégnyilvántartási adatok megtekintése útján. Ezen adatkezelésével kapcsolatosan az MSC elvégezte a jogos érdekei és az érintett jogai közötti mérlegelést. Ennek alapján az MSC megállapította, hogy az álláspályázat során megadott személyes adatok valóságtartalmának ellenőrzése a személyes adatok minőségének biztosítását szolgálja, amely a munkaviszony bizalmi természetére való tekintettel az MSC jogos érdekének minősül az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR) 6. Cikk (1) bek. (f) pontja alapján. Az MSC álláspontja, hogy ez az adatkezelés - az MSC által biztosított garanciákra tekintettel - nem korlátozza aránytalanul az érintett személyhez fűződő jogait. Az ellenőrzése során ugyanis az MSC kizárólag nyilvános vagy közérdekből nyilvános adatokat vesz figyelembe. Az MSC az alkalmazással kapcsolatos döntésének meghozatalát megelőzően minden esetben tájékoztatja az álláspályázót, lehetőséget biztosít számára az MSC által nyilvános ellenőrzés keretében felvett személyes adatok helyesbítésére, illetőleg az adatkezeléssel szembeni tiltakozásra, mielőtt az MSC az álláspályázattal kapcsolatos döntését az ilyen nyilvános adatok felhasználásával meghozná.

3. Az adatkezelés jogalapjai

A Suzuki Karrier oldalra való regisztrációjával kapcsolatban az MSC, a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés a) pontja alapján, az Ön hozzájárulása mellett kezeli a személyes adatait.

Az MSC által végzett, álláspályázatokra vonatkozó adatkezelés jogalapja az MSC és a munkavállaló közötti szerződéskötés előkészítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján. Ennek érdekében az MSC jogosult a pályázó a jelentkezésben megadott, az ahhoz csatolt dokumentumban szereplő és az interjú során rendelkezésre bocsátott személyes adatot a kiválasztás céljának megfelelő kezelésére. Álláspályázattal összefüggésben a személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes, azonban az adatok rendelkezésre bocsátásának hiányában lehetséges, hogy az Ön álláspályázatát az MSC nem képes elbírálni. Ezen kívül az MSC a pályázó hozzájárulása alapján (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján) kezeli a pályázó személy személyes adatait, ha a pályázó jövőbeli pályázatok vonatkozásában az MSC részére hozzájárulását adja a személyes adatai pályázat lezárását követő további megőrzéséhez és ilyen pályázatokról való értesítéséhez. Ha Ön meghatározott álláspályázattal vagy egy Önt érdeklő földrajzi területtel vagy hellyel kapcsolatban bocsátotta rendelkezésünkre az adatait, úgy az adatok az Ön hozzájárulása esetén felhasználásra kerülhetnek az Ön által megjelöltektől eltérő álláspályázatokkal, földrajzi területekkel vagy helyekkel kapcsolatban is. Amennyiben Ön nem adja meg ezt a hozzájárulást, úgy az adatokat csak azon álláspályázattal kapcsolatban használjuk fel, amelyre Ön nálunk jelentkezett. Az álláspályázat lezárását követően a személyes adatok kezelése a GDPR 6. Cikk (1) bek. (f) pontja alapján az MSC jogos érdekén alapul. Ha további vagy részletesebb információra van szüksége a jogos érdek tesztekről, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a privacy@suzuki.hu címen.

4. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozók

Az MSC az Ön személyes adatait védett és korlátozott hozzáféréssel rendelkező központi adatbázisban, elektronikus formában tárolja. Az elektronikus adatbázist az MSC HR és Társasági Támogatások osztályának speciálisan feljogosított humánpolitikai ügyintézői / toborzói kezelhetik, és az Ön állásjelentkezéséhez (önéletrajzához) az MSC szervezetén belül csak azon osztályvezetők férhetnek hozzá, akiknek szakmai területéhez az Ön által megpályázott álláshely tartozik. Ezen feljogosított személyek kivételével az Ön személyes adataihoz másnak nincs hozzáférése.

Az MSC az Ön személyes adatait - az álláshirdetésünk kifejezett eltérő rendelkezése hiányában - nem teszi az Ön által megküldött személyes adatokat harmadik személy részére hozzáférhetővé.

Az adatkezelés során az MSC adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az Ön álláspályázat során megadott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

  • Nexum Magyarország Kft. (fióktelep: 1135 Budapest, Lehel út 17. B-C. 1. em. 2.; tel.: +36 1 2888 000; e-mail: info@nexum.hu), mint a Suzuki karrier portált üzemeltető adatfeldolgozó

Ezek az adatfeldolgozók hoszting (adattárolási) szolgáltatásokat nyújtanak az MSC részére. Az adatkezelésre az adatfeldolgozókkal fennálló adatfeldolgozási szerződés megszűnéséig kerül sor.

5. Adatbiztonság

Az MSC minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatai védelme, valamint a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében.

6. Az adatkezelés időtartama

Az MSC az Ön álláspályázatával kapcsolatos személyes adatait a felvételi eljárás lezárását követően 30 napig, de legfeljebb az eredménytelen jelentkezésből eredő jogviták, illetőleg az álláspályázattal kapcsolatos eljárás jogszerűségének alátámasztása céljából (pl. a hatóságokkal vagy bíróság előtti igényekkel szemben, ami az MSC jogos érdeke a GDPR 6. Cikk (1) bek. (f) pontja alapján), egy évig őrizzük meg. Ezt követően a személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek.

Amennyiben Ön az önéletrajzát és motivációs levelét konkrét álláspályázatra való hivatkozás nélkül, jövőbeli, Ön képzettségének, szakmai profiljának megfelelő álláspályázatokra tekintettel küldi meg számunkra, vagy sikertelen álláspályázatot követően Ön kifejezetten azt kéri tőlünk, hogy Önt a jövőben, az Ön kompetenciáinak megfelelő álláspályázatainkról értesítsük, úgy az MSC ebből a célból az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján, annak visszavonásáig kezeli. Az ilyen állásjelentkezésekhez tartozó dokumentációt a hozzájárulása megadásától számított, legfeljebb 24 hónap időtartamra őrizzük meg, mely időszak leteltét követően új hozzájárulást kérünk adatai kezeléséhez vagy töröljük, illetve anonimizáljuk az Ön adatait. Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az Ön hozzájárulásának esetleges visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

Kérjük, hogy értesítsen minket, ha személyes adataiban annak átadását követően változás következik be, hogy minden esetben naprakészen tarthassuk az Ön személyes adatait. Így ha Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy az Ön személyes adatai kezelése befejeződött, mivel az Ön jelentkezése tárgytalanná vált, kérjük, értesítsen bennünket erről, hogy azonnal törölhessük adatait.

7. Az Ön jogai

Önt az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg):

i. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

ii. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

iii. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amely esetben kötelesek vagyunk kérésének eleget tenni.

iv. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

v. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

vi. Tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai általunk történő kezelése ellen, ha az jogos érdeken alapul. Ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha a személyes adatok további kezelését kényszerítő erejű jogos érdekünk (pl. jogvita) indokolja. A tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem jár költségekkel. Ez a jog nem illeti meg Önt, amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés teljesítése érdekében szükséges.

vii. Panaszhoz való jog: Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye vagy a GDPR rendelkezéseinek feltételezett megsértésének helye szerinti tagállamban. Ha Ön Magyarországon van, az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

8. Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Amennyiben gyakorolni kívánja az Önt megillető jogokat, vagy amennyiben a jelen tájékoztatóval kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérését nekünk címezheti, az alább elérhetőség útján:

Magyar Suzuki Zrt.
HR és Társasági Támogatások Osztály
2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52.
E-mail: privacy@suzuki.hu

Az MSC adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki elérhető a DPO@suzuki.hu e-mail címen.

9. A jelen Tájékoztató módosítása

Az MSC időről időre módosíthatja jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy az összhangban legyen az MSC jogi kötelezettségeinek, valamint az Ön személyes adataival kapcsolatos adatkezelési tevékenységek változásaival. A jelen Tájékoztató módosításáról Önt tájékoztatjuk.

A jelen tájékoztató utolsó frissítésének napja: 2023. április 21.